Liên hệ | Sitemap | Đăng ký | Đăng nhập
27-11-2022 16:22:31
Giai đoạn trước 1945 Gồm các Lý trưởng: - Ông Lê Văn Hiên: Sau bị quy địa chủ, cường hào, thuộc họ Lê Văn - Ông Lê Trọng Viễn: Dòng họ Lê Trọng - Ông Lê Văn Quạn: Dòng họ Lê Bá
e