Liên hệ | Sitemap | Đăng ký | Đăng nhập
27-11-2022 16:34:40
Làng Hoạch là vùng đất hiếu học, gắn với tên tuổi của đại quan triều đình như: Đại Đại Hồng Đô Thái Úy Thượng đẳng thần. Minh linh Quang Thượng Tướng Trung đẳng thần là các mạnh quan triều Lý - Trần. Nhất là vào nửa đầu của thế kỷ 18, thời Lê Trung Hưng, làng đỗ 7 Ông Nghè (các nhà khoa bảng).
e