Liên hệ | Sitemap | Đăng ký | Đăng nhập
Hội làng truyền thống 10 - 02 âm lịch
27-11-2022 15:56:54
Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là tài sản vô giá, là linh hồn của dân tộc được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước với bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Trong bản sắc văn hóa ấy, văn hóa làng xã là một nhân tố đóng vai trò rất quan trọng. Tại nhiều địa phương trên khắp các miền quê của Việt Nam vẫn duy trì lễ cúng Thành Hoàng Làng, hay còn gọi là Hội Làng. Hội làng có thể đơn giản chỉ là một dịp để xả những bức bách của cộng đồng sau một vụ mùa làm ăn vất vả, đơn thuần để giải trí. Hội làng cũng có thể là một cái cớ để người ta quần tụ, để con cháu ly hương về quê gặp tổ. Hội làng có khi giống như ngày giỗ của một con người, vị thánh, những cá nhân đã để lại dấu ấn trong lịch sử của cộng đồng. Và, cũng có khi chỉ là dịp để nhìn lại những biến cố của cả xóm làng trong suốt 1 năm vừa qua.
Hội làng truyền thống 10 - 02 âm lịch
27-11-2022 15:56:54
Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là tài sản vô giá, là linh hồn của dân tộc được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước với bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Trong bản sắc văn hóa ấy, văn hóa làng xã là một nhân tố đóng vai trò rất quan trọng. Tại nhiều địa phương trên khắp các miền quê của Việt Nam vẫn duy trì lễ cúng Thành Hoàng Làng, hay còn gọi là Hội Làng. Hội làng có thể đơn giản chỉ là một dịp để xả những bức bách của cộng đồng sau một vụ mùa làm ăn vất vả, đơn thuần để giải trí. Hội làng cũng có thể là một cái cớ để người ta quần tụ, để con cháu ly hương về quê gặp tổ. Hội làng có khi giống như ngày giỗ của một con người, vị thánh, những cá nhân đã để lại dấu ấn trong lịch sử của cộng đồng. Và, cũng có khi chỉ là dịp để nhìn lại những biến cố của cả xóm làng trong suốt 1 năm vừa qua.
Hội làng truyền thống 10 - 02 âm lịch
27-11-2022 15:56:54
Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là tài sản vô giá, là linh hồn của dân tộc được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước với bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Trong bản sắc văn hóa ấy, văn hóa làng xã là một nhân tố đóng vai trò rất quan trọng. Tại nhiều địa phương trên khắp các miền quê của Việt Nam vẫn duy trì lễ cúng Thành Hoàng Làng, hay còn gọi là Hội Làng. Hội làng có thể đơn giản chỉ là một dịp để xả những bức bách của cộng đồng sau một vụ mùa làm ăn vất vả, đơn thuần để giải trí. Hội làng cũng có thể là một cái cớ để người ta quần tụ, để con cháu ly hương về quê gặp tổ. Hội làng có khi giống như ngày giỗ của một con người, vị thánh, những cá nhân đã để lại dấu ấn trong lịch sử của cộng đồng. Và, cũng có khi chỉ là dịp để nhìn lại những biến cố của cả xóm làng trong suốt 1 năm vừa qua.
Hội làng truyền thống 10 - 02 âm lịch
27-11-2022 15:56:54
Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là tài sản vô giá, là linh hồn của dân tộc được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước với bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Trong bản sắc văn hóa ấy, văn hóa làng xã là một nhân tố đóng vai trò rất quan trọng. Tại nhiều địa phương trên khắp các miền quê của Việt Nam vẫn duy trì lễ cúng Thành Hoàng Làng, hay còn gọi là Hội Làng. Hội làng có thể đơn giản chỉ là một dịp để xả những bức bách của cộng đồng sau một vụ mùa làm ăn vất vả, đơn thuần để giải trí. Hội làng cũng có thể là một cái cớ để người ta quần tụ, để con cháu ly hương về quê gặp tổ. Hội làng có khi giống như ngày giỗ của một con người, vị thánh, những cá nhân đã để lại dấu ấn trong lịch sử của cộng đồng. Và, cũng có khi chỉ là dịp để nhìn lại những biến cố của cả xóm làng trong suốt 1 năm vừa qua.
Hội làng truyền thống 10 - 02 âm lịch
27-11-2022 15:56:54
Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là tài sản vô giá, là linh hồn của dân tộc được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước với bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Trong bản sắc văn hóa ấy, văn hóa làng xã là một nhân tố đóng vai trò rất quan trọng. Tại nhiều địa phương trên khắp các miền quê của Việt Nam vẫn duy trì lễ cúng Thành Hoàng Làng, hay còn gọi là Hội Làng. Hội làng có thể đơn giản chỉ là một dịp để xả những bức bách của cộng đồng sau một vụ mùa làm ăn vất vả, đơn thuần để giải trí. Hội làng cũng có thể là một cái cớ để người ta quần tụ, để con cháu ly hương về quê gặp tổ. Hội làng có khi giống như ngày giỗ của một con người, vị thánh, những cá nhân đã để lại dấu ấn trong lịch sử của cộng đồng. Và, cũng có khi chỉ là dịp để nhìn lại những biến cố của cả xóm làng trong suốt 1 năm vừa qua.
e
Hội làng truyền thống 10 - 02 âm lịch
Họp mặt Hội đồng hương làng Hoạch Thôn khu vực phía Nam tình đồng hương
Khởi công Tôn tạo Giếng Làng Hoạch thôn - 2019
Hội quân Hè truyền thống 2019
Đoàn thanh niên thôn Hoạch Thôn tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi năm 2015